• hrscsale@gmail.com
  • 02- 915-8587 ต่อ 601
service photo

ผู้นำด้านด้านการสรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงระดับผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ โดยพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกจากลูกค้า จะเป็นพนักงานประจำของบริษัทลูกค้า รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆกับบริษัทลูกค้าโดยตรง
- ไม่มีค่าบริการ จนกว่าผู้สมัครงานจะผ่านการสัมภาษณ์และเริ่มงานแล้วเท่านั้น
- กรณีผู้สมัครงานเริ่มงาน ลูกค้าชำระค่าบริการเพียงครั้งเดียว ไม่มีการเรียกเก็บเป็นรายงวด 
- สามารถเลือกระยะเวลารับประกันการทำงานของพนักงาน ในกรณีพนักงานลาออกภายในระยะเวลา 30/120/180 วัน ทดแทนการสรรหาให้ใหม่ฟรี 1 ครั้ง 
- บริการสรรหาให้กับผู้ประกอบการทุกจังหวัด ทุกภาคของประเทศไทย 

                   

ลูกค้าสามารถเลือกอัตราค่าบริการ ตามระยะเวลารับประกัน 30/120/180 วัน

*** ระยะเวลาการนำส่งประวัติผู้สมัครงานที่สนใจเข้าสัมภาษณ์กับบริษัทลูกค้า  3-5 วันทำการ ***

สนใจใช้บริการ หรือขอใบเสนอราคา โทร.02-915-8587 ต่อ 602

สายด่วน 063-268-6719   


 LINE ID : hrsc99