• hrscsale@gmail.com
  • 02-915-8587 ต่อ 602
service photo

ผู้นำด้านด้านการสรรหาพนักงานตั้งแต่ระดับปฏิบัติการจนถึงผู้บริหารในทุกสาขาอาชีพ โดยพนักงานที่ผ่านการคัดเลือกจะเป็นพนักงานประจำของบริษัทลูกค้า รับเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆกับบริษัทลูกค้าโดยตรง
- ไม่มีค่าบริการหากไม่ได้พนักงานเริ่มงาน
- กรณีพนักงานเริ่มงาน ชำระค่าบริการเพียงครั้งเดียว ไม่มีการเรียกเก็บเป็นรายงวด อัตราค่าบริการเริ่มต้น 12%ของเงินเดือนรวม 12 เดือน
- รับประกันการทำงานของพนักงานในกรณีการลาออกก่อนการรับประกัน30- 180 วัน ทดแทนการสรรหาให้ใหม่ฟรี 1 ครั้ง 
- บริการสรรหาให้กับผู้ประกอบการทุกจังหวัด ทุกภาคของประเทศไทย